lørdag 18. juni 2011

Vedtekter for Nordberg Strykeorkester
 18 Juni 2011

Tilsluttet De Unges Orkesterforbund

1. Formål og oppgaver
A. Vårt formål er å gi barn og ungdom i Sogn (det vil si området som dekker Korsvoll, Nordberg, Kringsjå og Tåsen) et inspirerende og lærerikt strykemiljø. Ambisjonen til orkesteret skal være det høyst mulige kunstneriske nivå samtidig som orkesteret skal være åpent for alle som er interessert i å lære et strykeinstrument uansett økonomi og bakgrunn.
B. Miljøet skal bestå av både individuell undervisning, gruppe undervisning, mindre og større orkestre og ett aspirant orkester, dersom det er interesse for det.
C. Med dette skal vi bidra til å utvikle varige, positive fritidsaktiviteter, og gi barna opplevelser, erfaringer og ferdigheter som de skal ha med seg hele livet.
D. Vårt formål inkluderer muligheten for å utvide virksomheten vår til andre instrumenter og musikk teori, improvisasjon, jazz osv.

2. Individuell Undervisning
A. Nordberg Strykeorkester (NSO) kan formidle kontakt mellom medlemmer og lærere for å opprette individuell undervisning eller undervisning i smågrupper.
B. NSO skal ha oversikt over strykelærere i Sogn området og skal sørge for kontinuitet i undervisning på strykeinstrumenter. Dersom det er mangel på lærere, skal NSO sørge for å finne gode lærere om mulig.
C. Lærerne er selv ansvarlige for all informasjon til sine elever.

3. Nordberg Strykeorkester - NSO
A. Å være med i NSO skal gi barna en mulighet til å utvikle seg selv og sin individuelle musikalitet.
B. Å være med i NSO skal gi barna en mulighet til å samarbeide med andre barn om musikk og å oppleve og skape musikk i ett felleskap.
C. Barna skal bli ledet av høykvalifisierte musikere i ukentlig øvelser under semesteret for å jobbe frem til regelmessige konserter.
D. NSO starter opp med skolestarten og følger Oslo-skolenes skolerute med hensyn til ferier/fridager.

4. Et felleskap for de voksne
A. I vårt arbeid i Sogn skal vi ta i bruk og eksponere de kulturelle ressurser som er i Sogn så mye som mulig, for eks. med å samarbeide med lokale musikkforeninger, musikkskolen, skolekorps, profesjonelle musikere og pedagoger.
B. Vi skal dermed også bidra til å fremme et miljø der de voksne i Sogn kan delta i et lokalt musikkliv.

5. Instrument Bank
A. For at det skal være mulig for alle å være med, skal NSO bygge opp en instrument bank med mulighet for utlån av instrumenter.
B. Elev (den som låner instrument) og foresatt plikter å behandle låneinstrumenter fra NSO på en god måte.
C. Om nødvendig kan NSO kreve depositum for utlån av instrumenter.

6. Utjevnings Stipender
• NSO har som intensjon å ha et fond for å kunne gi utjevnings stipender. Foreldre, sponsorer og andre er oppfordret til å bidra til at NSO er åpent for alle som er interessert i å være med uansett økonomiske midler.

7. Medlemskap av NSO
• Alle barn og ungdom som ønsker medlemskap i orkesteret kan bli medlem, forutsatt at de spiller et strykeinstrument. Dersom det ikke er tilstrekkelig med plass i orkesteret for alle som ønsker å være med, skal NSO holde prøvespill en gang i året. Prøvespill skal være annonsert minst 4 uker før og skal være åpen for alle. Dirigenten skal høre prøvespillene sammen med to av lærerne.

Medlemskategorier
I. Spillende medlemmer
II. Beskyttere
- En av foreldrene av spillende medlemmer under 12 år er automatisk en beskytter av NSO
- Alle som er interessert i orkestersaken og vil arbeide for dette innen rammen av forbundets lover kan bli beskyttere.
- Beskyttere har stemmerett men betaler ikke kontigent

A. Søknad om medlemskap:
i. alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig, enten per post, epost eller gjennom hjemmesiden, og sendes styret.
ii. utmeldinger bør ikke skje annet enn ved skoleårets slutt. Unntak er flytting, sykdom o.l.
iii. søknaden skal være undertegnet av foresatt når søkeren ikke har fylt 18 år.
iv. påbegynt semester betales fullt ut.

B. Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter
i. Alle medlemmer uansett kategori plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for De Unges Orkesterforbund på forbunds-, krets- og lokalplan.
ii. Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og foreningsmøter innen rammen av gjeldende vedtekter.
iii. Medlemmer som har fylt 12 år, er valgbare til orkesterets styrer og utvalg.

C. Tilleggs rettigheter og plikter for spillemedlemmer
i. Alle spillemedlemmer plikter å betale sin kontigent fastsatt av årsmøtet i rett tid.
ii. Møte til rett tid til de øvelser, arrangementer o.l. som foreningen fastsetter/deltar
iii. Medlemmene må ha med instrument, notestativ, blyant med viskelær og noter til hver øvelse

8. Årsmøtet
Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen midten av februar. Alle medlemmer og foresatte har møterett og minst en foresatt har møteplikt.

A. Innkalling:
i. innkalling til årsmøtet kunngjøres for medlemmer med minst 4 ukers varsel.
ii. saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet styret senest 2 uker før møtet.
iii. saksliste sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

B. Konstituering. Årsmøtet konstitueres slik:
i. styret velger møtedirigent.
ii. valg av referent.
iii. registrering av de fremmøtte.
iv. godkjenning av saksliste og forretningsorden.

C. Saksliste. Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten.
i. konstituering.
ii. styrets årsmelding.
iii. revidert regnskap for siste kalenderår.
iv. arbeidsprogram, kontingent og budsjettforslag.
v. innkomne saker, og saker styret vil ha behandlet på årsmøtet.
vi. valg i henhold til pkt. 9.

D. Stemmerett har:
i. alle spillende medlemmer som er fylt 12 år innen årsmøtet.
ii. alle beskyttere.
Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsberetning og regnskap. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer, som krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

E. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 2 ukers varsel dersom:
i. 1/3 av medlemmene krever det.
ii. styret fatter vedtak om det.

9. Valg
A. På årsmøtet velges:
i. Styre på 7 medlemmer som består av:
ii. Leder som velges separat.
iii. Dirigent sitter automatisk i styret eller via en representant valgt av dirigenten.
iv. En av NSOs lærere som er undervisningsansvarlig sitter automatisk i styret.
Dirigenten og lærere som sitter i styret har ikke stemmerett når det gjelder punkt 9Biii.
v. 3 styremedlemmer, ett styremedlem og ett varamedlem kan velges blant de spillende medlemmene. Styret konstituerer seg selv med sekretær, material/noteforvalter, og informasjon/kommunikasjon med nabo orkestre/eventer.
vi. Regnskapsfører/kasserer.

B. Styrets plikter:
Utadrettet aktivitet mot krets- og landsforbund:
i. sørge for at UNOF´s (de Unges Orkester Forbund) organer til enhver tid får den informasjonen de skal ha.
Innad i orkesteret:
ii. planlegge sesongen slik at styret, musikalsk leder og andre instruktører kan arbeide målbevisst.
iii. sørge for arbeidsavtaler med dirigent og eventuelle instruktører.
iv. fordele arbeidsoppgaver.
v. holde faste møter.
vi. sørge for best mulig øvings- og instruksjonslokale.
vii. føre vedtaksprotokoll fra styremøtene.

10. Oppløsning/ nedleggelse av orkesteret.
Forslag om oppløsning/nedleggelse av skoleorkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med begrunnelse må være sendt alle medlemmer minst 1 uke før årsmøtet.
A. til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall.
B. ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes.

Ansvarlig for NSO i start-fasen:

Juliet Jopling: juliet.jopling@yahoo.co.uk
Adresse: Kongleveien 24 A, 0860 Oslo
Tlf: 944 02 534, 22 58 06 73

Mari Lerseth: mari.lerseth@tele2.no
Korsvollbakken 27, 0880 Oslo
Tlf: 911 66 487

Ola Eseth Moen: ola.moen@gmail.com
Åmotveien 22 0880 Oslo
Tlf: 98 00 19 80

Marianne Skui: Marianne.Skui@gmail.com
Folke Bernadottes vei 32, 0862 Oslo
Tlf: 47413534

Anders Moen Hagalisletto: andersmo@ifi.uio.no
Skibakkeveien 3B, 0881 Oslo
Tlf: 91860078

Arvid Engegård:
Adresse: Kongleveien 24 A, 0860 Oslo
Tlf: 22 58 06 73
Tlf: 41507981

fredag 17. juni 2011

Innmeldingsskjema

NB! Nordberg strykeorkester har fått nye nettsider. Vennligst klikk inn på www.nordbergstrykeorkester.no for oppdatert informasjon og innmelding.


* Her finner du våre anbefalinger ved kjøpe av instrumenter. Ta kontakt med oss hvis du ønsker ytterlig veiledning.

** NSO arbeider med å skaffe instrumenter og du vil bli satt på en venteliste.